Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

Jelen Jogi Nyilatkozat a Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, Tücsök utca 3., Cégjegyzékszám: 09-09-025291) által üzemeltetett, http://www.gazdasagiesjogitanacsadas.hu Internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weblap vagy honlap) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

1. / A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weblap látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weblap szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

2. / A szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.

3. / A honlap tartalma nem minősül közokiratnak, közhiteles nyilvántartásnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató tájékoztató jellegűnek tekinti.

4. / A Weblap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

5. / Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

6. / A Weblapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Weblapon található adatok, leírások, árlisták nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek – tekintettel szolgáltatásaink egyediségére -, a Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság hivatalos ajánlatot kizárólag személyes kapcsolatfelvétel után ad.

7. / A Weblap szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető webes tartalom a Weblap vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja. Jelen kötelezettségvállalás fennáll Weblap rendszerén keresztül továbbítani szándékozott elektronikus levél tartalmára is. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen levél elküldését megelőzően megadja a nevét Weblap üzemeltetőjének oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja annak feladóját.

8. / A Weblap mint szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a http://www.gazdasagiesjogitanacsadas.hu weboldal bármely tartalmi elemét, ideértve a nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

9. / A Weblapon található valamennyi információ, (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika) valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. kizárólagos tulajdonát képezi. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után.

10. / A Weblapon található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság hivatalos ajánlatát, állásfoglalását. A honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon hozzánk az http://www.gazdasagiesjogitanacsadas.hu/kapcsolat/ elérhetőségen. A megkeresésben a név, és elektronikus elérhetőség mellett a felhasználás kívánt módozatát is szükséges feltüntetni.

11. / A Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság a részére a Honlapot látogatók által elküldött információkat nem őrzi meg.

12. / A Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság weboldala ingyenesen, mindenféle hivatalos adat megadása nélkül látogatható.

13. / A Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

14. / A jelen honlapot (“Honlap”) látogató felhasználók saját felelősségükre használják. A Felhasználó által közölt adatokat semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé harmadik Fél számára.

15. / Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

16. / A Weblap által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weblap jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weblap jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

17. / Amennyiben Weblap tudomására jut, hogy szolgáltatása keretén belül Felhasználó jogsértő információt helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve Weblap saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

18. / A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

19. / A Weblap szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

20. / Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Weblappal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, Weblap által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles Weblapnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Weblapot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

21. / Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weblap ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weblap birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

22. / A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

23. / A Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon hozzánk az http://www.gazdasagiesjogitanacsadas.hu/kapcsolat/ elérhetőségen. A megkeresésben a név, és elektronikus elérhetőség mellett a felhasználás kívánt módozatát is szükséges feltüntetni.

Business & Law Consulting Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

                                     businessandlawkft

       

About Dr. Sági István

Honlapjaim: http://www.sagiistvan.hu http://www.businessandlaw.hu
This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.

Comments are closed.